JerusalemJerusalem and RegionJerusalem at dawnNehemiah 11:23 NASB