Fish_GateFish_Gate and RegionTemple sacrificeNehemiah 12:41 NASB