JerusalemJerusalem and RegionJerusalem at dawnNehemiah 7:2 NASB