AiAi and RegionNehemiah 7:32 NASBNehemiah 7:32 KJV