JerusalemJerusalem and RegionJerusalem at dawnNehemiah 7:42 NASB