JerusalemJerusalem and RegionJerusalem at dawnNehemiah 7:56 NASB