JerusalemJerusalem and RegionJerusalem at dawnNehemiah 7:70 NASB