BabylonBabylon and RegionBabylon Ishtar Gate horsePsalm 137:6 NASB