MahanaimMahanaim and RegionMahanaim from south2 Samuel 19:1 NASB