SyriaSyria and RegionSyrian gate at Medinet Habu from insideEzekiel 27:16 NASB