KanahKanah and RegionJoshua divides Promised landJoshua 16:8 NASB