KanahKanah and RegionJoshua divides Promised landJoshua 17:9 NASB