AijaAija and RegionNehemiah 11:31 NASBNehemiah 11:31 KJV