AnaniahAnaniah and RegionNehemiah 11:32 NASBNehemiah 11:32 KJV