Fish_GateFish_Gate and RegionTemple sacrificeNehemiah 12:42 NASB