JerusalemJerusalem and RegionJerusalem at dawnNehemiah 7:16 NASB