BabylonBabylon and RegionBabylon Ishtar Gate horsePsalm 137:1 NASB