Ramathaim-zophimRamathaim-zophim and RegionHannah Prays Looking Up1 Samuel 1Hannah's Prayer1 Samuel 1:1 NASB1 Samuel 1:1 KJV