AssyriaAssyria and RegionHezekiahIsaiah 37:34 NASBIsaiah 37:34 KJV