AssyriaAssyria and RegionHezekiahIsaiah 37:8 NASBIsaiah 37:8 KJV