JerusalemJerusalem and RegionJerusalem from Nebi SamwilIsaiahIsaiah 58:1 NASBIsaiah 58:1 KJV