KiriathaimKiriathaim and RegionJeremiah PreachesJeremiah 48:1 NASBJeremiah 48:1 KJV