EsauEsau and RegionJeremiah PreachesJeremiah 49:11 NASBJeremiah 49:11 KJV