ZorahZorah and RegionZorah from eastSamsonJudges 13:13 NASBJudges 13:13 KJV