Sheep_GateSheep_Gate and RegionNehemiah rebuilds the walls of JerusalemNehemiah 4:1 NASBNehemiah 4:1 KJV