JerusalemJerusalem and RegionJerusalem shop door with mosaicsNehemiah teaches the peopleNehemiah 5:1 NASBNehemiah 5:1 KJV